Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017Một số bài thơ về chùa Phật tích
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54226
Giọt nước mắt của những người con Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54221

Phật học - Gạch nối giữa đôi bờ sinh tử
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54217

Chữ “Tâm” nhà Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54199

Trí tuệ và từ bi trong đạo Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54774

Đạo Phật trong cuộc sống hiện đại Đạo của sự thực hành
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54748

Ba bậc bất thoái thắng diệu trong đạo Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54716