Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Nghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 14025131

Title: Nghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 14025131
Authors: Trần, Trúc Mai, Người hướng dẫn
Phạm, Duy Cảnh
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE;Môi trường mạng IP MPLS
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: - Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6, bao gồm: tổng quan, nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của từng kỹ thuật. - Mô phỏng cấu hình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong môi trường mạng IP MPLS sử dụng kỹ thuật Dual stack 6VPE: khẳng định ưu điểm của kỹ thuật Dual stack 6VPE khi chuyển đổi trên môi trường IP MPLS, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi thông qua chương trình mô phỏng.
Description: 61 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54316
Appears in Collections:UET - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét